SCRC South Bohemian Chapter, Czech republic | southbohemian.scrc.cz

#371 - SCRC South Bohemian Chapter, Czech republic

Celonárodní sraz 2024 - 24.5-26.5.2024
Popoplujem (kdo kam a s kým už necháme na vás ?)


česky english polski

Registrace zde

Česká verze


 

Ahoj všem. Celonárodní sraz SCRC 2024 pořádá South Moravian Chapter a bude se konat v rekreačním středisku Vranovská pláž.

Téma setkání je: Popoplujem (kdo kam a s kým už necháme na vás)

Ubytování je možné v 2 až 6 lůžkových mobilheimech s vlastním soc. zařízením a 2 či 4 lůžkových chatkách (nejedná se o palandy) bez soc. zařízení. Parkování motorek buď na vyhrazených místech nebo přímo u ubytování (v závislosti na dostupnosti daného typu ubytování po širší cestě).

Areál naleznete zde:

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/

https://maps.app.goo.gl/JGAXiTMqYEtWhUtT8

 

Registrační poplatek:

Poplatek za vstup na národní sraz je stanoven na 500,- Kč na 1 osobu. Tento poplatek obsahuje náklady na pořádání srazu a zábavu, nášivky, upomínkové předměty.

 

Ubytování:

Bez paland a přistýlek je kapacita 198 osob. V případě, že efektivně neobsadíme alespoň 90 % lůžek, budeme (po domluvě) nuceni efektivitu zajistit ve vlastní režii.

Proto vás žádáme o uvážené rezervování ubytování. Například zamluvení dvoulůžkového pokoje pouze na páteční noc nebude akceptováno. Pokud by i poté byly kapacity nedostatečné, je možné zajistit přistýlky či rozšíření ubytovacích kapacit.

POZOR! Cena níže je uvedena za lůžko, pokud jste první, kdo ubytovací objekt rezervuje, obdrží fakturu za celý objekt!

Cena ubytování je za osobu a noc bez snídaně.

K dispozici je ubytování v kategoriích:

 • Mobilheimy 6 lůžkové Cena 510 osoba/noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-6l.html

 • Mobilheimy 4 Cena 510 osoba/noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-4l.html

 • Mobilheimy 2 lůžkové.Cena 510 osoba/noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-2l.html

 • Mobilheimy premium 4 lůžkové Cena 660 osoba/noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-premium.html

 

Všechny mobilheimy mají koupelnu, wc, lednici a připojení na internet.

 • Turistické chatky 2 a 4 lůžkové Cena 270 osoba/noc.

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/ubytovani-v-chatkach.html

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/chatky-12-14-16.html

 

Žádná z chatek nemá palandu. Výbava chatek: lůžkoviny s povlečením, skříň, stolek, židle, zásuvka na 220V, lednice.

Společná WC a sprchy jsou vzdálené pouhých několik desítek metrů.

 

 • Stany a karavany - při registraci nevyberete mobilheim či chatku a ve spodní části výběru ubytování zvolíte stan. Cena až 220 osoba/noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/camping-vranovska-plaz.html

 

 

 Stravování:

 • Snídaně: formou bufetu, je potřeba zvolit při registraci, zda chcete nebo nikoliv. Cena 240 kč/os/den (jsou opravdu bohaté).
 • Obědy a večeře: K dispozici bude nabídka hotových a minutkových pokrmů.
 • Pivo Radegast a Plzeň

 

Program srazu (postupně budeme dolaďovat):

Čtvrtek 23.5.2024

 • od 16 h příjezd a registrace účastníků srazu

Pátek 24.5.2024

 • 8-10 h snídaně
 • 10-17 h volný program
 • do 18 h příjezd a registrace účastníků srazu
 • 19:30 h oficiální zahájení srazu
 • 20:00 h Volná zábava (reprodukovaná hudba téměř na přání, historie SCRC)
 • 20:30 h Vyhlášení soutěže Černý Chopper
 • 20:45-24:00 h Volná zábava

 Sobota 25.5.2024

 • 8-10 h snídaně
 • 9-16 h individuální vyjížďky, test alko
 • 10-11 h odjezdy na organizované vyjížďky
 • 15-17 h příjezdy z vyjížděk
 • 18:00 h společné focení
 • 18:30-20:00 h Soutěže
 • 19:30-20 h schůze oficírů
 • 20:00 živá hudba – Eminence rock
 • 21:00-21:15 - vyhlášení výsledků soutěží
 • 21:15-22:00 - živá hudba - Eminence rock
 • 22:00-22:15 h slavnostní ukončení a předání putovní vlajky pořadateli srazu 2025
 • 22:15- 00:00 - živá hudba - Eminence rock
 • Do ??:?? volná zábava

 

Neděle 26.5.2024

 • 8-10 h snídaně
 • do 11 h odjezd účastníků srazu

 Registrace:

Spuštění rezervace bude 5.2.2024 a potrvá do 15.3.2024 od 16 hod. Registrace bude probíhat standardní cestou na těchto stránkách.

Důležité kontakty:

 • Michal SAM Starov, +420 602 504 290, mistar@post.cz
 • Vlasta Kocmanová +420 602 640 363, kocmanova@seznam.cz

 

Další důležité informace:

 • Na sraz je možné přijíždět již od čtvrtka, alespoň nám pomůžete s přípravnými pracemi

 

Moc se na Vás všechny těšíme.

Organizátoři.

 

English version

Hello to everybody. The SCRC 2024 national meeting is organized by the South Moravian Chapter and will be held at the recreation center Vranovská pláž.

The topic of the meeting is: I will pop (who where and with whom we will leave it up to you)

Accommodation is possible in 2- to 6-bed mobile homes with private bathroom. equipment and 2- or 4-bed cabins (these are not bunk beds) without social device. Motorcycle parking either in designated places or directly at the accommodation (depending on the availability of the given type of accommodation along a wider road).

You can find the area here:

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/

https://maps.app.goo.gl/JGAXiTMqYEtWhUtT8

 

Registration fee:

The entrance fee for the national meeting is set at CZK 500 per person. This fee includes the cost of organizing the meeting and entertainment, patches, souvenirs.

 

Accommodations:

Without bunk beds and extra beds, the capacity is 198 people. In the event that we do not effectively occupy at least 90% of the beds, we will (after agreement) be forced to ensure efficiency at our own expense.

That is why we ask you to reserve your accommodation wisely. For example, booking a double room only for Friday night will not be accepted. If, even after that, the capacities are insufficient, it is possible to provide extra beds or expand the accommodation capacities.

ATTENTION! The price below is per bed - if you are the first person who books the accommodation unit you will receive an invoice for the whole unit!

The accommodation price is per person per night without breakfast.

Accommodation is available in the following categories:

     Mobilhomes 6 beds Price 510 person/night

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-6l.html

     Mobile homes 4 Price 510 person/night

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-4l.html

     Mobilhomes 2 beds. Price 490 person/night

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-2l.html

     Mobile homes premium 4 beds Price 660 person/night

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-premium.html

 

All mobile homes have a bathroom, toilet, fridge and internet connection.

     Tourist cabins 2 and 4 beds Price 270 person/night.

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/ubytovani-v-chatkach.html

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/chatky-12-14-16.html

 

None of the cabins have bunk beds. Cabin equipment: bed linen, wardrobe, table, chair, 220V socket, fridge.

Shared toilets and showers are only a few tens of meters away.

 

  Boarding:

     Breakfast: buffet, you need to choose during registration whether you want it or not. Price CZK 240/person/day (they are really rich).
     Lunches and dinners: There will be a menu of ready-made and minute meals.
     Radegast beer and Pilsen

 

Meeting program (we will gradually fine-tune):

Thursday 23/5/2024

     from 4 p.m. arrival and registration of meeting participants

Friday 24.5.2024

     8-10 am breakfast
     10-17 h free program
     arrival and registration of meeting participants by 6 p.m
     7:30 p.m. official start of the meeting
     8:00 p.m. Free entertainment (music played almost on demand, SCRC history)
     8:30 p.m. Announcement of the Black Chopper competition
     20:45-20:00 h Free entertainment

  Saturday 25/5/2024

     8-10 am breakfast
     9-16 h individual rides, alcohol test
     10-11 a.m. departures for organized rides
     15-17 h arrivals from departures
     6:00 p.m. joint photo shoot
     18:30-20:00 h Competitions
     19:30-20 h officers meeting
     20:00 live music – Eminence rock
     21:00-21:15 - announcement of competition results
     21:15-22:00 - live music - Eminence rock
     10:00 p.m.-10:15 p.m. closing ceremony and handing over the traveling flag to the organizer of the 2025 meeting
     22:15- 00:00 - live music - Eminence rock
     Until ??:?? free entertainment

 

Sunday 26/5/2024

     8-10 am breakfast
     by 11 a.m. departure of meeting participants

  Registration:

The reservation will start on February 1, 2024 and will last until March 15, 2024 from 4p.m.. Registration will take place in the standard way on these pages.

Important contacts:

 • Michal SAM Starov, +420 602 504 290, mistar@post.cz
 • Vlasta Kocmanová +420 602 640 363, kocmanova@seznam.cz


 

Other important information:

     It is possible to come to the meeting from Thursday, at least you will help us with the preparatory work

 

We are very much looking forward to seeing you all.

Organizers.

wersja polska

Witam wszystkich. Spotkanie krajowe SCRC 2024 organizowane jest przez Oddział Południowomorawski i odbędzie się w ośrodku rekreacyjnym Vranovská pláž.

Temat spotkania brzmi: Będę pop (kto gdzie i z kim pozostawimy to Państwu)

Zakwaterowanie jest możliwe w przyczepach kempingowych od 2 do 6 osób z prywatną łazienką. wyposażeniem oraz domki 2- lub 4-osobowe (nie są to łóżka piętrowe) bez socjalu urządzenie. Parkowanie motocykli w wyznaczonych miejscach lub bezpośrednio przy obiekcie noclegowym (w zależności od dostępności danego rodzaju noclegu przy szerszej drodze).

Teren znajdziesz tutaj:

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/

https://maps.app.goo.gl/JGAXiTMqYEtWhUtT8

 

Opłata za rejestrację:

Opłata za wstęp na spotkanie krajowe wynosi 500 CZK od osoby. Opłata ta obejmuje koszt organizacji spotkania i rozrywki, naszywki, pamiątki.

 

Zakwaterowanie:

Bez łóżek piętrowych i dodatkowych łóżek pojemność wynosi 198 osób. W przypadku, gdy nie zajmiemy efektywnie co najmniej 90% łóżek, będziemy (po uzgodnieniu) zmuszeni zapewnić efektywność na własny koszt.

Dlatego prosimy o rozsądną rezerwację noclegu. Na przykład rezerwacja pokoju dwuosobowego tylko na piątkowy wieczór nie zostanie zaakceptowana. Jeżeli nawet po tym terminie pojemność będzie niewystarczająca, istnieje możliwość dostawienia dodatkowych łóżek lub rozszerzenia bazy noclegowej.

UWAGA! Poniższa cena dotyczy jednego łóżka, jeśli zarezerwujesz obiekt jako pierwszy, otrzymasz fakturę za cały obiekt!

Cena noclegu jest ceną za osobę za dobę bez śniadania.

Zakwaterowanie dostępne jest w następujących kategoriach:

     Domki kempingowe 6 łóżek Cena 510 os./noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-6l.html

     Domki mobilne 4 Cena 510 os./noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-4l.html

     Domki kempingowe 2 łóżka Cena 510 os./noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-2l.html

     Domki mobilne premium 4 łóżka Cena 660 os./noc

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/mobilheimy-premium.html

 

Wszystkie domki mobilne posiadają łazienkę, toaletę, lodówkę i łącze internetowe.

     Domki turystyczne 2 i 4 osobowe Cena 270 os./noc.

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/ubytovani-v-chatkach.html

https://www.vranovska-plaz.cz/cs/ubytovani/chatky-12-14-16.html

 

Żadna z kabin nie posiada łóżka piętrowego. Wyposażenie kabiny: pościel, szafa, stół, krzesło, gniazdko 220V, lodówka.

Wspólne toalety i prysznice znajdują się zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej.

 

  Abordaż:

     Śniadanie: szwedzki stół, podczas rejestracji musisz wybrać, czy chcesz, czy nie. Cena 240 CZK/osoba/dzień (są naprawdę bogaci).
     Obiady i kolacje: W menu będą dania gotowe i drobne.
     Piwo Radegast i Pilzno

 

Program spotkania (będziemy sukcesywnie dopracowywać):

Czwartek 23.05.2024

     od godziny 16:00 przyjazd i rejestracja uczestników spotkania

Piątek 24.5.2024

     8-10 śniadanie
     10-17 godzin programu bezpłatnego
     przybycie i rejestracja uczestników spotkania do godz. 18:00
     19:30 oficjalne rozpoczęcie spotkania
     20:00 Rozrywka bezpłatna (muzyka grana niemal na żądanie, historia SCRC)
     20:30 Ogłoszenie konkursu Czarnego Choppera
     20:45-20:00 Rozrywka bezpłatna

  Sobota 25.05.2024

     8-10 śniadanie
     9-16 h jazdy indywidualnej, badanie alkoholu
     10-11 wyjazdy na przejazdy zorganizowane
     15-17 godzin przylotów od odlotów
     18:00 wspólna sesja zdjęciowa
     18:30-20:00 Zawody
     19:30-20 godz. spotkanie oficerów
     20:00 muzyka na żywo – Eminence rock
     21:00-21:15 – ogłoszenie wyników konkursu
     21:15-22:00 - muzyka na żywo - Eminence rock
     22:00-22:15 Uroczystość zamknięcia i przekazania flagi podróżującej organizatorowi spotkania 2025
     22:15- 00:00 - muzyka na żywo - Eminence rock
     Dopóki ??:?? darmowa rozrywka

 

Niedziela 26.05.2024

     8-10 śniadanie
     do godz. 11.00 wyjazd uczestników spotkania

  Rejestracja:

Rezerwacja rozpocznie się 1 lutego 2024 roku i potrwa do 15 marca 2024 roku od 16hod. Rejestracja będzie odbywać się w sposób standardowy na tych stronach.

Ważne kontakty:

 • Michal SAM Starov, +420 602 504 290, mistar@post.cz
 • Vlasta Kocmanová +420 602 640 363, kocmanova@seznam.cz


 

Inne ważne informacje:

     Można przyjść na spotkanie od czwartku, przynajmniej pomożecie nam w pracach przygotowawczych

 

Nie możemy się już doczekać spotkania z wami wszystkimi.

Organizatorzy.


Nepřihlášen

Registrovaní členové:

134Toranaga
134Bendr
134Pepik_V
134Tlap
Ovís
134Jirkajira
134Kaja
134Belmondo
134Carlos
134Michal_F
134Siki
134Siki
Ovíska
134Viki_V
Divoch
Jjaro
DK
Ovísek
Southern Cruisers Riding Club. Název, logo a jeho grafické podoby jsou registrované ochranné známky.
Logo nesmí být jakkoliv reprodukováno bez písemného svolení majitele autorských práv.
Další názvy mohou být ochranné známky jiných subjektů.

Užitečné odkazy: